Höstmöte

Kallelse till höstmöte för Torreby GK

Härmed kallas alla medlemmar till Golfklubbens höstmöte söndagen den 23 oktober 2022 kl. 11.00 i Torreby Slott

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av två justeringsmän/kvinnor – tillika rösträknare

§ 4 Upprättande av röstlängd

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 Mötets behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget 2023

§ 8 Val av ordförande 2023

§ 9 Val av styrelse och suppleanter 2023

§ 10 Val av revisorer och suppleanter 2023

§ 11 Val av valberedning 2023

§ 12 Inkomna motioner

§ 13 Planerade åtgärder banan 2023

§ 14 Utdelning av Viking Staty

§ 15 Utdelning KM-priser

§ 16 Avtackningar

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Du är också välkommen att kontakta någon i styrelsen för att få ta del av handlingarna i pappersform.

Väl mött!

Styrelsen för Torreby Golfklubb