Juniorkommittén

Ansvarsområde: Juniorverksamhet och aktivitetsstöd

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

 • Till styrelsen senast 10 september avge verksamhetsplan och budget för kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande året.
 • Till styrelsen framlägga förslag ägnade att särskilt stimulera juniorverksamheten
 • Hålla kontakt med distriktsförbundets juniorledare.
 • I samråd med klubbens pro planlägga juniorernas träning.
 • Ansvara för praktiska arrangemang (resor, logi m.m.) i samband med tävlingar på annan ort.
 • Leda beslutad ungdomsverksamhet.
 • Svara för att klubben om möjligt deltar i distriktets tävlingar
 • Ansvara för att alla möjligheter till bidrag från kommunen, myndigheter och organisationer tillvaratas.
 • Medverka till starterfunktionen och tävlingsledare.
 • Utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med kansliet anslå denna på klubbens informationstavla.
 • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse vad gäller juniorkommitténs verksamhetsområde föregående år.