Veterankommittén

Ansvarsområde: Veterangolfverksamhet

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Aktivt introducera 60+medlemmar i tränings- och tävlingsverksamhet.
  • Till styrelsen senast 10 september lämna förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året.
  • Arrangera interna tävlingar för klubbens veteraner.
  • Arrangera Nolhotte-, Fyrklöver- samt klubbtävlingar.
  • Hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommittéer.
  • Medverka till starterfunktion och tävlingsledare.
  • Utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med klubbchefen anslå denna på klubbens informationstavla.
  • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse om kommitténs verksamhet föregående år

Information Veterankommittén