Golfbil

Välkommen att hyra Golfbil!

Hos oss kan du självklart hyra golfbil!

Vi har god tillgång till bilar som bokas via Receptionen. Pris för att hyra en golfbil för 18 hål är 400 kronor.

Medlem betalar 200 kronor Måndag till Torsdag

Innehavare av läkarintyg får 100:- i rabatt (av fullpris), vid uppvisande av intyg.

Bilar är tillgängliga när receptionen håller öppet. Kontakta Receptionen i god tid om du önskar golfbil utanför kansliets öppettid.

Reservation för att väder och banans kondition kan göra det otillåtet att använda golfbil på banan.

Course Manager kan med kort varsel införa förbud emot golfbilar om det finns risk för bestående skada på banan.

Alkoholkontroller kan förekomma.

Regler för uthyrning av golfbilar Torreby Golfklubb (nedan kallad uthyraren).

Under tävling är det endast innehavare av läkarintyg som får åka i bilen.

VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillåts inte på allmän väg. Max 2 personer per bil.

KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyrestagaren ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är Hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl Hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av Hyrestagaren och nycklar återlämnas till kansliet samt, sätta bilen på laddning.

UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs Hyrestagaren.